Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2020
z dnia 01 czerwca 2020 r.
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
obowiązujący pracowników służb społecznych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Zasady etyki zawodowej wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują pracowników służb społecznych do przestrzegania praw klienta i dbania o godność zawodu.
 2. Pracownik służb społecznych powinien nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan zdrowia czy stan majątkowy, wiek, płeć i inne różnice.
 3. Pracownik służb społecznych powinien wykorzystywać w praktyce nowe zdobycze nauk społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu.
 4. Pracownik służb społecznych rzetelnie wypełnia obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie.
 5. Pracownik służb społecznych powinien przestrzegać zasady, że podstawowym jego obowiązkiem zawodowym jest pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych klienta i dążenie do jego usamodzielnienia.

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I  Odpowiedzialność etyczna pracownika służb społecznych wobec klienta

 1. Działalność zawodowa pracowników służb społecznych to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz klientów niezależnie od ich sytuacji społecznej.
 2. Pracownik zobowiązany jest wykazać zaangażowanie na rzecz wszechstronnej pomocy klientowi w rozwiązywaniu jego trudności życiowych oraz wykorzystać w tym celu swoją wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje.
 3. Pracownik działa zawsze w interesie swych klientów szczególnie tam, gdzie ich życie i zdrowie mogą być zagrożone, a czynności zawodowe nie mogą powodować szkód dla klientów.
 4. We współpracy z klientem pracownik powinien okazywać życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia.
 5. Pracownik obowiązany jest przestrzegać następujących zasad wynikających z praw klienta:
 6. a) respektować prawo klienta do poszanowania jego godności osobistej,
 7. b) realizować udzielanie pomocy za zgodą klienta,
 8. c) udzielać klientowi pełnej informacji na temat dostępnych świadczeń i form wsparcia,
 9. d) wzmacniać wysiłki klienta na rzecz życiowego usamodzielnienia stosownie do jego możliwości.
 10. Pracownika obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomości o kliencie i jego środowisku (rodzinnym, społecznym) uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji zawodowej.
 11. Pracownik, nie może żądać od klientów dodatkowych gratyfikacji, ani też uzależniać swych usług od uzyskania korzyści materialnych.

II  Odpowiedzialność etyczna pracownika służb społecznych wobec współpracowników

 1. Pracownicy służb społecznych posiadający pełne uprawnienia zawodowe ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoje działania.
 2. Pracownik powinien współpracować z innymi pracownikami w celu jak najlepszego wykonywania obowiązków zawodowych.
 3. Pracowników mający większe doświadczenie zawodowe powinien przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz wzorce kultury i poszanowania człowieka. Moralnym obowiązkiem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nawyku uczciwości, rzetelności, pracowitości i dokładności.
 4. Pracowników nie powinien dyskredytować postępowania innych współpracowników, a kierować się obiektywizmem, respektując ich wiedzę i doświadczenie.
 5. W przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego kodeksu

zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim sposób, umożliwiający rozwiązanie zaistniałych problemów.

 1. Pracownik winien rozstrzygać konflikty ze współpracownikami bez szkody dla klienta.
 2. Obowiązkiem pracownika jest zapobieganie sytuacjom naruszania praw i godności innych pracowników.
 3. Pracownik winien zasięgnąć konsultacji współpracowników i zwierzchników

w przypadku, gdy leży to w żywotnym interesie klienta.

III  Odpowiedzialność etyczna pracownika służb społecznych wobec pracodawcy

 1. Pracownik służb społecznych powinien przestrzegać zobowiązań podjętych wobec instytucji Zatrudniającej.
 2. Pracownik powinien dążyć do usprawnienia funkcjonowania instytucji, w ramach której wykonuje pracę oraz poprawy efektywności wykorzystania przyznawanych świadczeń.
 3. Pracownik powinien pozostać lojalny wobec społeczeństwa i dobra publicznego, a wszelkie nadużycia instytucji Zatrudniającej, ujawniać w sposób przewidziany prawem.

IV  Odpowiedzialność etyczna pracownika służb społecznych wobec własnego zawodu

 1. Pracownik służb społecznych powinien cenić i szanować swój zawód, chronić jego godność, a w pracy zawodowej powinien postępować tak, aby budzić szacunek i zaufanie.
 2. Obowiązkiem pracownika jest rzetelne wykonywanie zawodu oraz dążenie do rozwoju poprzez rozszerzanie wiedzy i zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

V  Odpowiedzialność etyczna pracownika służb społecznych wobec społeczeństwa

 1. Pracownik służb społecznych swoją postawą osobistą, zawodową i społeczną powinien dbać o prestiż zawodu i podnosić jego znaczenie w społeczeństwie.
 2. Pracownik powinien wspierać działania społeczności lokalnych na rzecz samopomocy społecznej oraz zachęcać innych, w tym współpracowników do współudziału w kształtowaniu instytucji społecznych i w tworzeniu polityki społecznej.
 3. Pracownik zgodnie ze swą wiedzą i kompetencjami powinien czynnie uczestniczyć w rozwiązywania problemów społecznych i zwalczaniu przejawów patologii społecznej.

VI  Prawa etyczne pracowników służb społecznych

 1. Pracownik służb społecznych ma prawo do szacunku i odpowiedniego prestiżu społecznego z tytułu profesjonalnej pracy i wykonywanego zawodu.
 2. Pracownik ma prawo do godnych warunków pracy i wynagrodzenia.
 3. Pracownik ma prawo do asertywnych działań i zgłaszania swoich oczekiwań w celu obrony własnej godności i praw pracowniczych.