UCHWAŁA NR XIX/114/2020
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
z dnia 5 sierpnia 2020 r.


w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale.

 

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWOGRÓDKU POMORSKIM Z SIEDZIBĄ W KARSKU


§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, zwany w dalszej części uchwały „Ośrodkiem”, jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr X/31/90
Gminnej Rady Narodowej w Nowogródku Pomorskim z dnia 5 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.

§ 3. Ośrodek działa na podstawie niniejszego Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest Karsko i obszarem jego działania jest Gmina Nowogródek Pomorski.

2. Ośrodek może wykonywać zadania na rzecz mieszkańców sąsiednich gmin, na podstawie odrębnych porozumień.

§ 5. 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych ludzi oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań własnych Gminy Nowogródek Pomorski i zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek realizuje ponadto zadania określone w innych ustawach, w szczególności w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w ustawie świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ustawie o systemie oświaty, w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

§ 6. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nowogródek Pomorski.

3. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy współudziale kierowników działów.

§ 7. 1. W skład Ośrodka wchodzą:

1) Działy.
2) Dom Dziennego Pobytu Senior + w Trzcinnej.
3) Mieszkania chronione utworzone na podstawie odrębnych przepisów.
4) Placówka wsparcia dziennego utworzona na podstawie odrębnych przepisów.
2. W Ośrodku Dyrektor może tworzyć sekcje, zespoły wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy.

§ 8. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

3. Ośrodek samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi księgowość z uwzględnieniem zasad rachunkowości.

§ 9. Szczegółowe zasady działania i strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 11. Traci moc uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3974.)

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Pękacz