Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2020
z dnia 01 czerwca 2020 r.
Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim zwany dalej ,,Regulaminem” określa:

 1. Strukturę i organizację Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanym dalej ,,Ośrodkiem”.
 2. Zasady kierowania Ośrodkiem.
 3. Zasady i zakresy działania komórek organizacyjnych.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Ośrodku – należy rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
 1. Dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
 2. Pracownikach – należy rozumieć pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
 3. Wójcie – należy rozumieć Wójta Gminy Nowogródek Pomorski.
 4. Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowogródek Pomorski.

§3

 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetowej.
 2. 2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Nowogródku Pomorskim ul. Szkolna 3.
 3. 3. Obszarem działalności Ośrodka jest teren Gminy Nowogródek Pomorski.
 4. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Ośrodka, niniejszego Regulaminu, aktów prawnych wydanych przez Radę i Wójta oraz na podstawie zarządzeń Dyrektora.

Rozdział II
Zakres działania i zadania Ośrodka

§4

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r., poz. 5069/
 2. 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. 2019 r., poz. 869/
 3. 3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1260/
 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm./
 5. 5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm./
 6. 6. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U. Nr 192, poz. 1878 ze zm./
 7. 7. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 180 ze zm./
 8. 8. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. z 2018 r., poz. 755 ze zm./
 9. 9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U. z 2017 r., poz.1938 ze zm./
 10. 10. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm./
 11. 11. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2018 r., poz. 998/
 12. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów /Dz.U. z 2016 r., poz. 162/
 13. 13. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny /Dz.U. z 2017 r. poz.1832/
 14. 14. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci / Dz.U. z 2018r. poz. 1851 ze zm./
 15. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm./
 16. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem” /Dz.U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm. /
 17. 17. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

/Dz.U z 2018 r., poz. 1265/

 1. 18. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U. 2017 r., poz. 882/
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2018 r., poz. 1000/
 3. 20. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start ,, / Dz.U. z 2018 r. poz. 1061/
 4. 21. Innych przepisów dotyczących jednostek pomocy społecznej i jednostek budżetowych.

§5

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb rodzin i osób zamieszkałych i czasowo przebywających na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które wykorzystując własne zasoby i możliwości nie są w stanie ich pokonać.
 2. Ośrodek zaspokaja niezbędne potrzeby życiowe osób, w szczególności poprzez umożliwienie im życia w warunkach odpowiednich dla godności człowieka, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.

§6

 1. Realizując zadania zlecone Ośrodek kieruje się w szczególności ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz innych organów zlecających zadania w ramach obowiązującego prawa.
 2. Wykonując zadania własne gminy Ośrodek kieruje się uchwałami rady oraz ustaleniami i zaleceniami Wójta.

 

Rozdział III

Zasady kierowania Ośrodkiem

§7

 1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik upoważniony przez Dyrektora Ośrodka.
 3. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka zapewnia Urząd Gminy Nowogródek Pomorski.

§8

 1. Dyrektor Ośrodka jest organizatorem i koordynatorem realizacji zadań Ośrodka na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, odpowiada za ich poziom, dysponuje środkami na realizację ww. zadań.
 2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka oraz wykonuje wobec nich inne czynności z zakresu prawa pracy, w tym ustala dla nich szczegółowe zakresy obowiązków.

§9

Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w związku z działalnością Ośrodka i prawidłową gospodarką finansową i materialną Ośrodka.
 2. Prawidłową politykę personalną i płacową Ośrodka.
 3. Zapewnienie właściwej organizacji pracy ośrodka, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.
 4. Czuwanie nad przetwarzaniem danych osobowych w Ośrodku.
 5. Wydawanie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku.
 6. Rozpatrywanie skarg i wniosków.

Rozdział IV

Organizacja Ośrodka

§10

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Dyrektor
 2. Kierownik – stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
 1. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
 2. Stanowisko ds. pracy socjalnej
 3. Stanowisko ds. usług
 4. Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją
 5. Opiekun
 6. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 7. Placówka Wsparcia Dziennego
 8. Dzienny Dom Pobytu „Senior +”.

§11

Kierownik wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Dyrektora. Do kompetencji Kierownika należy:

 1. Koordynacja pracy sekcji świadczeń rodzinnych:
 2. Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowych świadczeń „Za życiem” oraz świadczeń Dobry start, stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, Zachodniopomorskiej Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny.
 3. Opracowywanie decyzji oraz odpowiednich dokumentów w zakresie:
  1. świadczeń wskazanych w ust. 1 ,
  2. prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych .
 4. Bieżące wprowadzanie i aktualizacja w systemie informatycznym danych osobowych:
  1. osób ubiegających się, pobierających świadczenie wskazane w ust. 1 oraz członków ich rodzin,
  2. dłużników alimentacyjnych.
 5. Analiza i gromadzenie dokumentacji w sprawach świadczeń wskazanych w ust. 1 oraz dłużników alimentacyjnych .
 6. Bieżące informowanie Księgowego o konieczności zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób korzystających ze świadczeń udzielanych oraz konieczności stosownego ich wyrejestrowania w przypadku utraty uprawnień.
 7. Sporządzanie dokumentów związanych z wypłacaniem świadczeń tzn. list wypłat z uwzględnieniem formy odbioru.
 8. Systematyczna współpraca z właściwymi komornikami sądowymi.
 9. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 10. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.
 11. Prowadzenie pozostałych spraw wynikających z zakresu obowiązków.
 12. Koordynowanie, współpraca i nadzór nad Placówką Wsparcia Dziennego.
 13. Prowadzenie kontroli w ramach realizowanych zadań.
 14. Dbanie o prawidłową realizację umów, porozumień i sprawozdań.
 15. Kierownik zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności lub w przypadku długotrwałej niemożności sprawowania przez niego funkcji i kieruje Ośrodkiem poprzez wykonywanie związanych z tym zadań i kompetencji.
 16. Czasowe zastępstwo Dyrektora obejmuje uprawnienia Kierownika wynikające z przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka oraz spraw dotyczących zmian w organizacji pracy Ośrodka za wyjątkiem nawiązywania umów o pracę i ich rozwiązywania.

 

 

§12

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu wykonuje zadania w szczególności w zakresie:

 1. Przyjmowania osób zgłaszających się po raz pierwszy do Ośrodka i kierowanie ich do właściwego Stanowiska po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;
 2. Udzielania osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej oraz prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka;
 3. Przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 4. Współpracy i współdziałania z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, umawianie na spotkania;
 5. Przyjmowania i wydawania zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu o dokumenty i oświadczenia oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń;
 6. Przygotowywania wstępnej dokumentacji niezbędnej do przyznania różnych świadczeń.

§13

Do zadań Stanowiska ds. pracy socjalnej należy między innymi:

 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną;
 2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 3. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 4. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
 5. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej);
 6. Organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, realizację usługi asystenta rodziny;
 8. Realizację zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”;
 9. Świadczenie usług poradnictwa prawnego i psychologicznego;
 10. Realizacja zadań Ośrodka z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

§14

Zadania Stanowiska ds. usług tworzą następujący katalog:

 1. a) Usługi profilaktyczne, adresowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym skupiające się na pracy socjalnej, edukacji, poradnictwie, pomocy dla samopomocy, terapii oraz innych podobnych usługach.
 2. b) Usługi aktywizujące, adresowane do osób w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia, osób niepełnosprawnych, których dysfunkcje w sferze społecznej można kompensować usługami specjalistycznymi, w ramach usług asystenckich adresowanych do osób niepełnosprawnych, w szczególności osób samotnych.
 3. c) Usługi interwencyjne, służące zabezpieczeniu niezbędnych podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, chorych w ramach usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, ośrodkach wsparcia, w rodzinnych domach pomocy, w mieszkaniach chronionych i domach pomocy społecznej, a także osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (przemoc, handel ludźmi, klęski żywiołowe i zdarzenia losowe).

§15

Ramowy zakres zadań Stanowiska ds. świadczeń to:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:
 2. świadczeń pieniężnych:

1) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

2) zasiłek okresowy,

3) zasiłek stały;

 1. świadczeń niepieniężnych:

1) posiłek,

2) usługi opiekuńcze,

3) usługi opiekuńcze specjalistyczne,

4) sprawienie pogrzebu,

5) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

6) składki na ubezpieczenie społeczne.

 1. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 2. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 3. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa.
 4. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań gminy albo innych jednostek organizacyjnych gminy, w szczególności ustalanie uprawnień do:
 5. świadczeń zdrowotnych,
 6. świadczeń opiekuńczych,
 7. dodatków mieszkaniowych,
 8. obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach gminy,
 9. Potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej.
 10. Przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie.
 11. Wskazywanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego lub ubezwłasnowolnionego całkowicie.
 12. Kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
 13. Zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia.
 14. Obsługa systemu OPIEKA w szczególności:
 15. przygotowywanie projektów decyzji,
 16. przygotowywanie sprawozdawczości na rzecz innych komórek Ośrodka,
 17. przygotowywanie list wypłat.
 18. przygotowywanie danych do sprawozdań.

§16

Zadania Placówki Wsparcia Dziennego określone są w Regulaminie organizacyjnym Placówki.

§17

Zadania Dziennego Domu Pobytu określone są w Regulaminie organizacyjnym DDP.

Rozdział V
Zasady funkcjonowania Ośrodka

§18

Pracownicy Ośrodka w wykonaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§19

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§20

 1. Poszczególni Pracownicy Ośrodka realizują zadania wynikające z przepisów prawa
  i niniejszego regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Pracownicy są zobowiązani do współdziałania w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Rozdział VI
Zadania wspólne dla wszystkich pracowników Ośrodka

§21

 Do wspólnych zadań pracowników Ośrodka należy :

 1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych w aktach prawnych będących podstawą działalności Ośrodka.
 2. Przygotowywanie projektów pism do zatwierdzenia i podpisania przez Dyrektora.
 3. Ochrona danych osobowych – przestrzeganie „RODO”.
 4. Właściwe przechowywanie akt spraw oraz usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.
 5. Bieżące zaznajamianie się z przepisami prawa.
 6. Przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
 7. Prowadzenie rejestrów spraw dotyczących danego stanowiska pracy.
 8. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

Rozdział VII
Działalność kontrolna w Ośrodku

§22

 1. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.
 2. System kontroli wewnętrznej sprawowany przez Ośrodek obejmuje kontrolę wewnętrzną wszystkich stanowisk pracy w Ośrodku.
 3. Przedmiotem kontroli wewnętrznej jest prawidłowa realizacja zadań objętych zakresem poszczególnych stanowisk pracy pod kątem ich merytorycznej poprawności, celowości i zgodności z prawem.
 4. Kontrola wewnętrzna ma na celu ustalenie stanu faktycznego kontrolowanej działalności, rzetelne jej udokumentowanie oraz dokonanie oceny i sformułowanie stosownych wniosków.
 5. Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień wykonuje Dyrektor.
 6. Działalność kontrolną prowadzi się w formie kontroli planowanych i doraźnych.
 7. Ze względu na zakres przedmiotowy rozróżnia się kontrole:
 8. a) kompleksowe – obejmujące całokształt działalności Ośrodka,
 9. b) problemowe – oceniające realizację wybranych zagadnień,
 10. c) sprawdzające – oceniające wykonanie zadań, wynikających z uprzednio prowadzonych kontroli,
 11. d) okresowe – wynikające z planów kontroli,
 12. e) doraźne - przeprowadzana w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w działaniu doszło lub mogło dojść do naruszenia przepisów.
 13. Kontrole zewnętrzne odnotowywane są w książce kontroli.
 14. Pracownicy są zobowiązani do współpracy z organami kontroli zewnętrznej, podejmowania działań zapewniających wykonanie zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniach tych organów oraz przygotowywania projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

Rozdział VIII
Zasady podpisywania pism i decyzji

§23

 1. Dyrektor Ośrodka podpisuje pisma dotyczące prowadzonych postępowań oraz decyzje administracyjne na podstawie upoważnień Wójta.
 2. Dyrektor Ośrodka może upoważnić pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostałych w zakresie działalności stanowisk pracy.

Rozdział IX
Zasady obiegu korespondencji w Ośrodku

§24

 1. Korespondencję wpływającą do Ośrodka przekazuje się do wglądu Dyrektora w celu zapoznania się i jest rejestrowana w Dzienniku korespondencyjnym.
 2. Korespondencję przekazuje się do dalszego załatwienia pracownikom Ośrodka.

Rozdział IX
Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka

§25

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz kodeks pracy.

§26

 1. Pracownikowi Ośrodka przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych .
 2. Pracownikom Ośrodka, którzy wzorowo i sumiennie wykonują swoje obowiązki mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia określone w Regulaminie wynagradzania pracowników Ośrodka.

§27

W stosunku do pracowników naruszających porządek i dyscyplinę pracy stosowane są kary przewidziane w Kodeksie Pracy.

Rozdział X
Tryb Pracy Ośrodka

§28

 1. Czas pracy pracowników Ośrodka wynosi 40 godzin tygodniowo.
 2. Ośrodek jest czynny w następujących dniach:
 3. a) w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:00,
 4. b) w dniach od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
 5. c) w piątki w godzinach od 7:30 do 15:00.
 6. Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonych dniach i godzinach ogłaszanych do publicznej wiadomości.
 7. Codziennie przed rozpoczęciem pracy pracownik jest zobowiązany podpisać listę obecności.
 8. Wyjazdy i wyjścia służbowe muszą być dokumentowane delegacjami oraz zapisami w książce wyjść znajdującej się w Ośrodku .
 9. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela Dyrektor, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
 10. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 6, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.
 11. Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy.
 12. Każdy pracownik na czas nieobecności w pracy powinien mieć wyznaczonego zastępcę zorientowanego w zagadnieniach i dokumentacji.
 13. Po zmianach personalnych obowiązuje protokolarne przekazanie dokumentacji wynikający z zakresów czynności.

§29

 1. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność Ośrodka bez zgody Dyrektora.
 2. Przebywanie pracowników w pomieszczeniach Ośrodka poza godzinami pracy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 3. Przebywanie na terenie Ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.
 4. Na teren Ośrodka nie wolno wnosić alkoholu i środków odurzających.
 5. Pracownik będący w stanie po spożyciu alkoholu nie może być dopuszczony do wykonywania pracy.
 6. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w Ośrodku z wyjątkiem palarni lub miejsc wydzielonych do palenia odpowiednio oznakowanych i wyposażonych.
 7. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest poinformować pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym terminie jej trwania.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§30

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określają zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy.
 2. Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do zapoznania nowo przyjętych pracowników przed przystąpieniem do pracy ze:
 3. a) Statutem Ośrodka,
 4. b) Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka,
 5. c) Przepisami ,,RODO”.

§31

 1. Spory kompetencyjne między pracownikami rozstrzyga Dyrektor.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczącym funkcjonowania Ośrodka mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustaw których zadania są realizowane w Ośrodku.

§32

Nowe stanowiska pracy związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka tworzy Dyrektor w ramach posiadanych środków w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

§33

Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje Dyrektor Ośrodka w trybie właściwym dla jego przyjęcia.

 

 

 Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogródku Pomorskim

Schemat struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim