Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nowogródek Pomorski reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty.

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku
  2. Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogródku Pomorskim
  3. Dzielnicowy
  4. Kurator Sądowy
  5. Pedagog szkolny
  6. Pielęgniarka
  7. Przedstawiciel OSP w Nowogródku Pomorskim (organizacja pozarządowa)

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: Justyna Adamiak, tel. 95 747 17 39