Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek mogą złożyć rodzice niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły.

Wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie: od 1 do 15 września każdego roku.

Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia), a w przypadku dochodu utraconego, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września). Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego wynosi 600 zł netto na osobę.