Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze są odpłatne zgodnie z uchwałą nr XXVIII/172/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Maksymalna odpłatność wynosi 19,70 zł brutto za godzinę, kwota może być zmniejszona w zależności od dochodów wnioskodawcy i jego rodziny.

Ustalając liczbę godzin przyznanych usług opiekuńczych brane są pod uwagę zarówno potrzeby wnioskodawcy, jak również możliwości Ośrodka.