ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z pózn. zm.) Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO oraz zasadą konkurencyjności    

                        

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim w związku z realizacją projektu „Nowa i  skuteczna pomoc społeczna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

zaprasza do składania ofert cenowych na obsługę prawną projektu

 

 1. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym zawieranych umów (projektów) oraz składanie podpisu na 1 egzemplarzu oryginału umowy, której stroną jest Zamawiający.
 2. Opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych i regulacji (regulaminów, zarządzeń itp.).
 3. Sporządzanie pisemnych opinii w zakresie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych oraz ochrony danych osobowych.
 4. Udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z realizacją Projektu.

 

 1. Warunki współpracy
 • usługa zlecona, warunki usługi określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,
 • planowany termin realizacji świadczenia usługi: od dnia podpisania umowy przez okres 2-ch miesięcy zaplanowanej obsługi projektu,
 • miejsce świadczenia usługi: w siedzibie i poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, ul. Szkolna 3,
 • wynagrodzenie będzie liczone wg stawki brutto za miesiąc.

 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto na podstawie prawidłowo wystawionej przez niego faktury oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji. Wynagrodzenie będzie wypłacone wg stawki miesięcznej brutto w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę faktury, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu. Wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania):

O zlecenie usługi mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają zdolność zawodową, tj. dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia 1 osobą zdolną do osobistej realizacji zadań objętych przedmiotem zamówienia, która:

 1. Posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych albo prawo o adwokaturze, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata lub działa jako prawnik zagraniczny pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Posiada co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe.

 

 1. Kryteria oceny ofert

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – waga max. 70 pkt/100 pkt

Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:

Liczba punktów = najniższa cena/cena badanej oferty x 70 pkt

 

Doświadczenie – waga 30 pkt/100 pkt

Kryterium doświadczenie obliczane wg wzoru:

Liczba punktów = doświadczenie oferenta/największe wykazane doświadczenie spośród złożonych ofert x 30 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w ogłoszeniu.

 

 1. Sposób i termin składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, ul. Szkolna 3, 74-304 Nowogródek Pomorski

 w terminie do 30.03.2020 roku do godziny 12.00.

Oferty można składać osobiście w wyznaczonym w jednostce Biurze Obsługi Klienta, wysłać na powyższy adres (liczy się data i godzina wpływu) lub wysłać drogą elektroniczną skany podpisanych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

Kontakt pod numerem telefonu: 95 747 17 39

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.osrodek.nowogrodekpomorski.pl

 

 Złącznik nr 1 do zapytania ofertowego na obsługę prawną projektu