W okresie od 01 marca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt  „Nowa i skuteczna pomoc społeczna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim”.

Dofinansowanie uzyskano w wyniku złożonego Projektu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest finansowany w 100% z uzyskanych  środków zewnętrznych.  

 Kwota dofinansowania wynosi 436 471,25 zł

Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy socjalnej od administracyjnej oraz usług socjalnych.

Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji  pracy pracowników i struktury organizacyjnej co przyczyni się do efektywniejszej obsługi osób korzystających ze wsparcia i  podniesienia jakości świadczonych usług.

W strukturze Ośrodka zostaną wyodrębnione cztery stanowiska/zespoły pracy:

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,

 Zespół/stanowiska ds. pracy socjalnej,

 Zespół ds. usług

 Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

 W ramach projektu przewidziane zostały szkolenia przygotowujące pracowników OPS w Nowogródku Pomorskim, w tym kadry zarządzającej do wprowadzonych zmian, doposażenie pomieszczeń i  stanowisk pracy. Ma to na celu podniesienie jakości i efektywności pracy oraz równego dostępu do pomocy w budynku bez barier architektonicznych,  dostosowanym dla osób  starszych i niepełnosprawnych.