Załącznik do zarządzenia nr 5/2022 z dnia 01.09.2022
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt.:
Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości”

współfinansowanym  przez  Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki naboru i późniejszego uczestnictwa w projekcie pt.: „ Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości”

 1. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 03.2022r. do 31.10.2023 r. przez Gminę Nowogródek Pomorski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku  na podstawie umowy o dofinansowanie nr  RPZP.07.06.00-32-K105/21-00
 2. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 3. Biuro projektu znajduje się pod adresem: ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko. Biuro czynne jest w godzinach 7:30 do 15:00.
 4. Realizator obejmuje swoimi działaniami mieszkańców i mieszkanki Gminy Nowogródek Pomorski

 

II. Cel projektu

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 30 dzieci (15dz,15ch), w tym 4 dzieci z niepełnosprawnościami (1dz,3ch), oraz ich rodziców tj. 15 osób (14K,1M) z terenów Gminy Nowogródek Pomorski, w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego w Karsku poprzez utworzenie 15 miejsc w PWD, organizację zajęć dostosowanych do ich potrzeb, oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych w terminie do 31.10.2023r.

Celem nadrzędnym jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi. Rodzice nabędą umiejętności w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich.

Główne zadania: Utworzenie dodatkowych 15 miejsc dla dzieci w istniejącej PWD., realizacja zajęć dla dzieci, i realizacja szkoleń dla rodziców w placówce wsparcia dziennego.

Rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 15.  Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu: 15.

 

 III. Uczestnicy projektu

 1. Projekt skierowany do osób z Gminy Nowogródek Pomorski.
  Projektem zostanie objętych:
  - 30 dzieci (15dz,15ch) w wieku 6-18 lat, w tym 4 dzieci z niepełnosprawnościami (1dz,3ch)
  - 15 rodziców (14K,1M).

Grupę docelową stanowią osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzież, które kwalifikują się do otrzymania pomocy w ramach placówki wsparcia dziennego czyli wykazujące deficyty emocjonalne i miłości w rodzinie, dzieci i młodzież wykazujące  niedostosowanie społeczne lub zagrożone niedostosowaniem, sprawiające problemy wychowawcze, posiadające brak wzorców i systemu wartości w rodzinie, doświadczające  bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo -wychowawczych, pochodzące z rodzin o niskim statusie ekonomiczno-społecznym, z problemami socjalnymi i materialnymi rodziny, innymi problemami w rodzinie (w tym np. alkoholizm, przemoc),oraz dzieci i młodzież wykazujące deficyty edukacyjne lub  specjalne potrzeby edukacyjne i społeczne.

 1. Uczestnikami/ Uczestniczkami projektu mogą zostać osoby spełniające kryteria rekrutacji:
  DZIECI  I  MŁODZIEŻ:

A Kryteria formalne- obligatoryjne
-  dzieci i młodzież w wieku od 6  do 18r.ż.- weryfikacja na podstawie numeru PESEL
-  dzieci i młodzież z terenu gminy Nowogródek Pomorski woj. zachodniopomorskie - na podst. adresu zamieszkania

B  Kryteria punktowane  :

a)  osoby niepełnosprawne ( na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności)  – 5 pkt.
b) pochodzenie z rodziny wielodzietnej- 3 pkt
c) uczestnik z problemami wychowawczymi- 2 pkt
d) uczestnik pobierający stypendium socjalne.-  1 pkt 

  RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI dzieci z terenu gminy Nowogródek Pomorski, woj.  zachodniopomorskie - na podst. adresu zamieszkania:

     Kryteria punktowane:

a) opinia asystenta rodziny lub innego pracownika socjalnego, na podstawie której wyda skale punktowa czy rodzic kwalifikuje się  do pomocy - 4pkt.;
b) nieaktywność zawodowa - 3pkt;
c) samotne wychowywanie dziecka - 2pkt;
d) korzystanie z pomocy żywnościowej - 1pkt;
e) niepełnosprawność ( na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności)  - 1pkt.

 

Proces rekrutacji

 1. Procedura rekrutacji
  a) zgłoszenie udziału przez rodzica/opiekuna w biurze projektu bądź u Koordynatora projektu
  b) wypełnienie dok. rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, i inne niezbędne dokumenty)
  c) zebranie komisji rekrutacyjnej w celu przeanalizowania dokumentacji rekrutacyjnej, zatwierdzenie listy osób zakwalifikowanych do projektu,
  d) spotkanie wychowawcy z rodzicami/ opiekunami dzieci, które zakwalifikowały się do projektu.
 2. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w terminie do 28.09.2022 r. w razie potrzeby Wnioskodawca przeprowadzi rekrutację uzupełniającą w trakcie trwania projektu.
 3. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzić będzie Koordynator projektu, osoba z GOPS i wychowawca w PWD. Komisja rekrutacyjna w początkowym etapie będzie sprawdzać kryteria formalne względem uczestników.
 4. Dokumentacja rekrutacyjna będzie zamieszczona  w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wnioskodawcy www.osrodek.nowogrodekpomorski.pl  a także w biurze projektu i na terenie GOPS w wersji papierowej.
 5. Sposób rekrutacji jest dostosowany do potrzeb grupy docelowej, z poszanowaniem tajemnicy, dyskrecji i godności kandydatów, z zachowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji. Osoby zgłaszające chęć udziału w projekcie będą miały możliwości skorzystania z usług dostępowych tj.: z pomocy tłumacza języka migowego lub asystenta osoby z niepełnosprawnością.
 6. Przebieg procesu rekrutacji:
  1)  Osoba zainteresowana udziałem swoim i dziecka w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, osobiście lub za pośrednictwem innych osób w biurze projektu lub u  dyrektora w  PWD.
  2) Dokumentację rekrutacyjną stanowią
  - Formularz zgłoszeniowy
  - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  - inne niezbędne dokumenty np. orzeczenia opinie, zaświadczenia,  potwierdzające spełnienie kryteriów 

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie będzie On zobowiązany do podpisania także         
- Deklaracji uczestnictwa
- Umowy uczestnictwa w projekcie

3) Po złożeniu dokumentacji rekrutacyjnej Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów potencjalnego uczestnika projektu pod względem spełniania kryteriów grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób preferowanych do objęcia wsparciem
4)  Do projektu przyjmowane będą  osoby spełniające kryteria formalne i zaliczane do grupy preferowanej do objęcia wsparciem wedle przyznanych punktów:
-   Kryteria punktowane :

 DZIECI I MŁODZIEŻ:
a)  osoby niepełnosprawne ( na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności)  - 5 pkt
b) pochodzenie z rodziny wielodzietnej-3 pkt.
c) uczestnik z problemami wychowawczymi 2 pkt,
d) uczestnik pobierający stypendium socjalne 1 pkt.

RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI dzieci
a)opinia asystenta rodziny lub innego pracownika socjalnego, na podstawie której osoba wydała skalę punktową czy kwalifikuje się rodzic do pomocy - 4pkt.;
b) nieaktywność zawodowa-  3pkt;
c) samotne wychowywanie dziecka-2pkt;
d) korzystanie z pomocy żywnościowej-1pkt;
e) niepełnosprawność ( na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności)   - 1pkt.

5) Zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną dzieci i rodzice/opiekunowie prawni, którzy otrzymali największą liczbę punktów tym samym spełniają największą ilość kryteriów punktowych
6)  W  przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o  kolejności na liście zakwalifikowanych do udziału w projekcie decyduje liczba punktów uzyskana w kryteriów punktowych  „ a)”  dziecka i rodzica a następnie kolejność składania formularzy.
7) Kandydat, który spełnił kryteria  grupy docelowej, ale ze względu na wyczerpanie się limitu miejsc nie został przyjęty do projektu, będzie wpisany na listę rezerwową. Z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności przyjmowane będą do projektu osoby, które otrzymały największą ilość punktów, które potwierdzą chęć uczestnictwa w projekcie.
8)  Dokumentacja zgłoszeniowa  nie  podlega  zwrotowi   i   będzie  przechowywana  w Biurze Projektu.

 

V . Rodzaje wsparcia

 1. Katalog usług na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówki wsparcia dziennego w ramach projektu oraz rodzica/ opiekuna prawnego:

a) zajęcia z pedagogiem 30h x 1gr. 8ucz.4dz.4chł.|
b) zajęcia z psychologiem 30h x 1gr. 8ucz.4dz.4chł.
c) zajęcia logopedyczne 30h x 6gr., 6ucz. 3dz.3chł.
d) zajęcia Terapia SI 30h x 2gr. 2ucz.1dz.1chł.
e) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z j. niemieckiego 30h x 2gr., 16ucz.8dz.8chł.
f) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: kompetencje cyfrowe 30h x 2gr. 16ucz.8dz.8chł.
g) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: matematyczno-przyrodnicze 30h x 2gr. 16ucz.8dz.8chł.
h) Wyjazdy na zajęcia kulinarne DOM Seniora. 30ucz. 15dz.15chł.
i) Poznawanie miejsc kultury - wyjazd na spektakl Teatr w Gorzowie Wielkopolskim.30ucz.
j) Wyjazd na lodowisko w Gorzowie Wielkopolskim. 30ucz.
k) Wyjazd do kina w Gorzowie Wielkopolskim. 30ucz.

 1. Katalog usług na rzecz rodziców uczestniczących w projekcie
  a) Szkolenia dla rodziców: trening kompetencji rodzicielskich i warsztaty psychoedukacyjne: warsztaty dla rodziców 2 gr. x 20h

 

  VI Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązuje się do:
  1) udostępnienia  danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych;
  2) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie  i umowy
  3) korzystania przez dziecko z oferowanych form wsparcia;
  4) udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez Realizatora jak i  zleconych przez Instytucję Pośredniczącą ;
  5) systematycznego, regularnego posyłania dziecka do Placówki i udziału przez niego w  zajęciach
  6) współpracy w zakresie sprawdzania postępów uczniów, dopilnowania wykonania przez dziecko (dzieci) prac domowych,
  7) regularnego korzystania z zaproponowanych form wsparcia dla rodziców,
  8) informowania o każdej zmianie danych osobowych/kontaktowych, które zostały podane w Formularzu zgłoszeniowym,
  9) zapoznania dzieci z niniejszym regulaminem i pomocy w jego przestrzeganiu,
  10) niezwłocznego poinformowania Dyrektora  lub Wychowawcę o rezygnacji z pobytu w Placówce/ udziału w projekcie

 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:|
  1) udziału w zaplanowanych formach wsparcia;
  2) podmiotowego traktowania i poszanowania własnej godności,
  3) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
  4) korzystania z pomocy podczas odrabiania lekcji,|
  5) bezpiecznego pobytu i ochrony przed wszelkimi przejawami agresji

 3. Podczas zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego oraz w czasie wycieczek wychowanek   jest zobowiązany do:
  1)  uznawania godności i podmiotowości innych osób,
  2)  przestrzegania zasad kultury współżycia,
  3)  współpracy w procesie wychowania przez uczestnictwo w zajęciach,
  4)  pomagania słabszym,
  5)  przestrzegania regulaminu PWD,
  6)  dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych,
  7)  ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
  8)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w Placówce jak i poza nią, zgłaszania uszkodzenia każdego sprzętu

 4. Podczas zajęć w Placówce oraz w czasie wycieczek Wychowankom zabrania się:
  1) przynoszenia do Placówki przedmiotów niebezpiecznych,
  2) przynoszenia do Placówki przedmiotów wartościowych (Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne zgubienie/uszkodzenie),
  3) korzystania w trakcie zajęć z własnych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
  4) samowolnego opuszczania terenu Placówki w czasie trwania zajęć,
  5) używania wulgaryzmów;
  6) wchodzenia na zakazane strony internetowe - o treściach demoralizujących

 

VII  Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projektu.

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności.
 3. Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy uczestników w przypadku:
  - naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;
  - naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia;
  - nieprzestrzegania zasad uczestnictwa zawartych w niniejszym regulaminie lub Umowie uczestnictwa.    
  Każdy przypadek wymieniony w ust. 3.  rozpatrywany jest indywidualnie.
 4. Decyzję o wykluczeniu z uczestnictwa w projekcie (skreśleniu z listy uczestników), podejmuje Realizator.
 5. Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach zaplanowanej ścieżki. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień udzielenia ostatniej formy wsparcia.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2. Regulamin dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Placówce Wsparcia Dziennego oraz na stronie internetowej: osrodek.nowogrodekpomorski.pl
 3. Realizator projektu pt.: „ Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości” zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Realizatora projektu.