W okresie od 01 marca 2022 roku do 31 października 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku realizowany jest projekt pt.: Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości” współfinansowany  przez  Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 Kwota dofinansowania wynosi 932.644,02 zł

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie 30 dzieci oraz ich rodziców z terenów Gminy Nowogródek Pomorski w funkcjonującej placówce wsparcia dziennego.

Celem nadrzędnym jest wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie skutecznego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi. Rodzice nabędą umiejętności w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich.

Główne zadania:
- Utworzenie dodatkowych 15 miejsc dla dzieci w istniejącej PWD.,
- realizacja zajęć dla dzieci,
- realizacja szkoleń dla rodziców w placówce wsparcia dziennego.

Katalog usług na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówki wsparcia dziennego w ramach projektu oraz rodzica/ opiekuna prawnego:

 1. zajęcia z pedagogiem
 2. zajęcia z psychologiem
 3. zajęcia logopedyczne
 4. zajęcia Terapia SI
 5. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z j. niemieckiego
 6. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: kompetencje cyfrowe
 7. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: matematyczno-przyrodnicze
 8. Wyjazdy na zajęcia kulinarne do DDP Senior+
 9. Poznawanie miejsc kultury - wyjazd na spektakl Teatr w Gorzowie Wielkopolskim
 10. Wyjazd na lodowisko w Gorzowie Wielkopolskim.
 11. Wyjazd do kina w Gorzowie Wielkopolskim.

Katalog usług na rzecz rodziców uczestniczących w projekcie

 1. Szkolenia dla rodziców: trening kompetencji rodzicielskich i warsztaty psychoedukacyjne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości” dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Placówce Wsparcia Dziennego oraz na stronie internetowej: www.osrodek.nowogrodekpomorski.pl