Posiłek w domu i w szkole w 2020 roku

Gmina Nowogródek Pomorski w dniu 31 stycznia 2020 r. zawarła umowę w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w 2020 roku.

Dotacja przeznaczona jest na realizację działań przewidzianych programem „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu Gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Termin realizacji zadania: 01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 r.