PROGRAM

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

 

 

DOFINANSOWANIE: 70 000 zł

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 94 000 zł

Program osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Nowogródek Pomorski  na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiana „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz.1007)

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.


W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku  udziela wsparcia w formie gorącego posiłku bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Nowogródek Pomorski spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe.

Świadczenie pieniężne finansowane jest do 74,47% ze środków z budżetu państwa, 25,53% stanowią natomiast środki gminne.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej     1 051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 792,00 zł

Przyznanie pomocy w formie jednego gorącego posiłku dziennie bądź świadczenia pieniężnego następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w § 12 umowy nr 201/ZPS6/2021 zawartą pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Skarbem Państwa – Wojewodą Zachodniopomorskim