PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019-2020

 

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

DOFINANSOWANIE: 113 665 zł

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 113 665  zł

 

W ramach realizowanego Projektu przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim:
- pomocą i wsparciem objętych zostanie 9 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren Gminy Nowogródek Pomorski
- zatrudnionych na umowy cywilnoprawne zostało 4 asystentów.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających  orzeczeniem o niepełnosprawności w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji osób niepełnosprawnych.

Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowanej aktywności i umożliwienie realizowania prawa do nienależnego życia.

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności  np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych rozrywkowych czy sportowych.

Do zadań Asystenta będzie należało w szczególności udzielanie pomocy w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
    (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  4. załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);