PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2021"

 

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

DOFINANSOWANIE: 70 000 zł

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 70 000 zł

 

W ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021,  realizowanego przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim: pomocą i wsparciem objętych zostanie 6 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren Gminy Nowogródek Pomorski. Wykonanych zostanie 1712 godzin pracy asystentów. Do realizacji zadania zatrudnionych na umowy cywilnoprawne zostało 2 asystentów.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Program ma za zadanie zapewnić dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, w funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej.

Do zadań Asystenta będzie należało w szczególności udzielanie pomocy w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  4. załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
  7. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w § 5,
umowy nr 413/ZPS-4/AOON/2021 zawartą pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Skarbem Państwa – Wojewodą Zachodniopomorskim