Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2019
z dnia 9 września 2019 r.
Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Nowogródku Pomorskim zwany dalej ,,Regulaminem” określa organizację, zakres działania oraz zadania Placówki Wsparcia Dziennego w Nowogródku Pomorskim zwanej dalej ,,Placówką”.
 2. Zadania określone w ust . 1 realizują pracownicy w ramach przypisanych im zakresów czynności.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Placówce – należy rozumieć Placówkę Wsparcia Dziennego w Nowogródku Pomorskim.
 2. Dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
 3. Pracownikach – należy rozumieć pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
 4. Ośrodku – należy rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim.
 5. Wójcie – należy rozumieć Wójta Gminy Nowogródek Pomorski.
 6. Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowogródek Pomorski.

 

§ 3

Podstawowym zadaniem Placówki Wsparcia Dziennego jest opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych, a także rozwój zainteresowań oraz organizację zajęć socjoterapeutycznych, wsparcia psychologicznego i innego specjalistycznego wsparcia według potrzeb dzieci zamieszkałych i czasowo przebywających na terenie  Gminy Nowogródek Pomorski.

 

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna Placówki

 § 4

 1. Placówka wsparcia dziennego jest placówką usytuowaną w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, jako jego komórka organizacyjna.
 2. Ośrodek jest jednostką prowadzącą, zatrudniającą pracowników Placówki i bezpośrednio nadzorującą jej działalność.
 3. Placówką kieruje Dyrektor, będący Dyrektorem Ośrodka.
 4. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Urząd Gminy Nowogródek Pomorski zgodnie z Uchwałą nr XXII/150/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r.

 § 5

 1. Obszarem działania Placówki jest Gmina Nowogródek Pomorski.
 2. Siedzibą Placówki jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim znajdująca się pod adresem: ul. Szkolna 3, 74-304 Nowogródek Pomorski.
 3. W skład Placówki wchodzą:
 • Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Karsku z siedzibą w budynku biblioteki publicznej w Karsku,
 • Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w budynku filii biblioteki publicznej w Nowogródku Pomorskim.

 

§ 6

 1. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.
 2. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje Sąd.

 

§ 7

 1. W Placówce są zatrudnieni Wychowawcy.
 2. Do zadań Wychowawców należy w szczególności:
 • Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w ramach placówki wsparcia dziennego, w tym:
 • prowadzenie bezpiecznych i odpowiadających potrzebom
  i zainteresowaniom dzieci zajęć z grupą, w tym zajęć sportowo-ruchowych,
 • prowadzenie zajęć wychowawczych z dzieckiem,
 • pomaganie w odrabianiu lekcji i nauce.
 • Prowadzenie dziennika zajęć oraz innych dokumentów związanych z pracą z dzieckiem, rodzicami i rodziną dziecka.
 • Opracowywanie rocznego planu pracy i weryfikowanie go nie rzadziej niż co pół roku.
 • Współpraca z rodzicami i rodzinami podopiecznych, ze szkołą, do której uczęszcza dziecko, z podmiotami leczniczymi, w razie wystąpienia potrzeby, oraz innymi podmiotami ważnymi w zakresie wsparcia dziecka i rodziny.
 1. W Placówce, w miarę potrzeb i posiadanych środków, może być zatrudniony psycholog, socjoterapeuta, terapeuta, pedagog, logopeda i inne osoby zapewniające sprawne funkcjonowanie.
 2. Pracowników Placówki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.
 3. Działalność Placówki może być uzupełniana pracą świadczoną przez wolontariuszy. Wolontariusze wykonują pracę za zgodą i pod nadzorem Dyrektora lub wychowawcy.

 

 

Rozdział III
Zakres działania i zadania Placówki

 

§ 8

 1. Placówka pracuje cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00. W okresie przerw w nauce szkolnej (ferie zimowe, wakacje, itd.) Placówka pracuje w godzinach ustalonych przez Dyrektora.
 2. Czas otwarcia Placówki ma być dostosowany do potrzeb dzieci i ich rodziców. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może dokonać zmian godzin funkcjonowania Placówki, o czym każdorazowo zobowiązany jest poinformować rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Dzieci zwalniane są z zajęć o wcześniejszych godzinach wyłącznie po dostarczeniu pisemnego zwolnienia rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki oraz podczas powrotu z placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

 

 § 9

 1. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia, przede wszystkim pochodzących z rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, o trudnej sytuacji materialnej.
 2. W wyjątkowych sytuacjach do Placówki można przyjąć młodsze lub starsze dziecko. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor oraz wychowawca placówki, kierując się dobrem dziecka.
 3. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do placówki mają dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych lub dzieci z problemami w zachowaniu.
 4. Liczba dzieci uczęszczających do Placówki nie może przekroczyć 15.
 5. Do Placówki przyjmuje się dzieci na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych oraz skierowania Sądu.
 6. O przyjęciu dziecka do Placówki decyduje Dyrektor.
 7. Dzieci niezakwalifikowane zostaną wpisane na listę rezerwową.
 8. Możliwy jest pobyt niezapisanych dzieci w Placówki, ale wymaga to każdorazowej zgody wychowawcy, o ile liczba dzieci uczestniczących w zajęciach nie przekroczy w sumie 15.
 9. O rezygnacji z pobytu dziecka w Placówce rodzice lub opiekunowie powinni niezwłocznie poinformować Dyrektora w formie pisemnej.
 10. Dzieci, które mimo zapisania do placówki nie będą do niej uczęszczać przez okres co najmniej 2 tygodni bez usprawiedliwienia, mogą zostać automatycznie wypisane z Placówki.
 11. Zajęcia dla uczestników Placówki mogą odbywać się poza terenem Placówki – np. wycieczki, imprezy integracyjne, kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne.

 

§ 10

 1. Zadaniem Placówki jest wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
 2. Placówka wsparcia dziennego jest placówką o charakterze opiekuńczym i zapewnia dzieciom i młodzieży:
 3. a) opiekę i wychowanie;
 4. b) pomoc w nauce;
 5. c) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;

 

§ 11

 1. Do zadań Placówki należy w szczególności:
  a) wsparcie rodzin w problemami opiekuńczo - wychowawczymi w pokonaniu trudności;
  b) zapewnieniu pomocy i wsparcia dzieciom z problemami wychowawczymi, edukacyjnymi, emocjonalnymi, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami;
  c) wyrównywanie szans edukacyjnych uczestników i rozwój ich umiejętności osobistych;
  d) profilaktyka negatywnych zjawisk społecznych;
 2. Zadania realizowane są poprzez:
  a) opiekę wychowawczą sprawowaną w godzinach przebywania dziecka w placówce;
  b) pomoc dzieciom w nauce;
  c) działania rozwijające zainteresowania, uzdolnienia oraz umiejętność organizacji czasu wolnego;
  d) edukację kulturalną;
  e) profilaktykę uzależnień, przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej, zdrowego trybu życia, radzenia sobie z agresją,
  f) wsparcie specjalistyczne – psychologiczne,
  g) integrację społeczności lokalnej.
 3. Placówka w celu realizacji zadań stale współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
 4. W Placówce mogą być organizowane inne działania, programy i projekty wynikające z podpisanych umów i porozumień.

 

Rozdział IV
Wychowankowie Placówki

 

 § 12

 1. Wychowankowie są współgospodarzami Placówki i uczestniczą w procesie organizacji życia w placówce.
 2. Wychowankowie Placówki mają określone prawa i obowiązki.
 3. Wychowankowie mają prawo do:
  a) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do organizacji zajęć;
  b) swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
  c) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
  d) korzystania z pomocy podczas odrabiania lekcji,
  e) ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
  f) bezpiecznego pobytu i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy,
  g) współdecydowania o życiu społeczności placówki,
  h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej,
 4. Wychowankowie są zobowiązani do:
  a) dbania o zachowanie porządku i czystości w pomieszczeniach Placówki, uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych,
  b) poszanowania mienia (pomieszczenia i wyposażenie),
  c) przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do innych wychowanków i pracowników,
  d) niestosowania przemocy w stosunku do innych, oraz przeciwdziałania agresji,
  e) zachowania zasad bezpieczeństwa,
  f) współpracy w procesie wychowania i terapii,
  g) przestrzegania zasad regulaminów obowiązujących w placówce,
  h) systematycznego udziału w zajęciach.
 5. W przypadku nieprzestrzegania zasad obowiązujących w Placówce podejmowane będą działania:
  a) ostrzeżenie ustne,
  b) powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych,
  c) spisanie kontraktu z wychowankiem,
  d) usunięcie ze społeczności placówki.

 

Rozdział V
Dokumentacja obowiązująca w Placówce

 

 § 13

Placówka prowadzi następującą dokumentację:

 1. Wniosek o przyjęcie do Placówki, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Dziennik zajęć, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Diagnozę dziecka, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Roczny plan pracy z dzieckiem, który stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 5. Programy zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych, itp., tworzone w miarę potrzeb przez osoby prowadzące zajęcia.
 6. Karty udziału w zajęciach specjalistycznych, wzór których stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
 7. Inną dokumentację wynikającą z realizowanych programów, projektów, itd.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

§ 14

Działalność placówki może być wspierana przez sponsorów.

 § 15

Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje Dyrektor Ośrodka w trybie właściwym dla jego przyjęcia.