Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim realizuje projekt „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług na rzecz poprawy obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej.

W ramach projektu zostanie zakupione doposażenie stanowisk pracy oraz przeprowadzone będą szkolenia pracowników pn.:

  1. Obsługa i podejście do trudnego klienta, komunikacja interpersonalna, asertywność, zasady bezpieczeństwa, równość płci i niedyskryminacja w obsłudze.
  2. Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, praca w grupach, praca w środowisku.
  3. Ochrona danych osobowych w systemie pomocy społecznej.
  4. Sesja superwizyjna.

W związku z powyższym od dnia 01 czerwca 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w nowym modelu. W ramach projektu wyodrębnione zostały stanowiska pracy:

  1. Pracownik ds. pierwszego kontaktu
  2. Pracownik socjalny
  3. Pracownik socjalny
  4. Pracownik socjalny ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zapoznania z nowymi dokumentami jednostki, tj. statutem, regulaminem organizacyjnym, zakresami pracy oraz kodeksem etyki zawodowej, w szkoleniach pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych od pracy socjalnej” oraz „Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, praca w grupach, praca w środowisku”.

Nowy model jednostki pozwoli na oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej. Przyczyni się to do usprawnienia pracy Ośrodka Pomocy Społecznej i podniesienia jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Kwota dofinansowania ogółem: 436 471,25 zł, w tym:

  • dofinansowanie z UE: 367.857,96 zł
  • dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 68.883,29 zł

Projekt jest realizowany w terminie od 01 marca 2020 do 31 sierpnia 2021.