Nabór na stanowisko
pracownika socjalnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim
z siedzibą w Karsku
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku
.

I. Stanowisko pracy:
Pracownik socjalny 

II.Warunki przystąpienia do naboru
Do naboru może przystąpić kandydat, który:

 1. Posiada:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego;

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałaniu bezrobociu, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych,
 4. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
 5. solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,
 6. kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy,
 7. prawo jazdy kat. B.

 

III. Zakres zadań/obowiązków na stanowisku obejmuje, w szczególności

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:
  a) świadczeń pieniężnych:
  - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  - zasiłek okresowy,
  - zasiłek stały,
  b) świadczeń niepieniężnych:
  - posiłek,
  - usługi opiekuńcze,
  - sprawienie pogrzebu,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 3. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 4. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań gminy albo innych jednostek organizacyjnych gminy, w szczególności ustalanie uprawnień do:
  a) świadczeń zdrowotnych,
  b) świadczeń opiekuńczych,
  c) dodatków mieszkaniowych,
  d) obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach gminy,
 5. Kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
 6. Kierowanie do ośrodków tymczasowego schronienia.
 7. Obsługa systemu OPIEKA w szczególności:|
  a) przygotowywanie projektów decyzji,
  b) przygotowywanie sprawozdawczości na rzecz innych komórek Ośrodka,
  c) przygotowywanie list wypłat,
  d) przygotowywanie danych do sprawozdań.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
 1. Informacja na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór był niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Czas pracy: praca w ramach godzin pracy Ośrodka – w poniedziałki w godzinach 7:30 – 16:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od 7:30 do 15:00.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko, w terminie do 19.01.2024 r., do godziny 15:00. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku”.

Oferty, które wpłynęły po terminie lub niekompletne nie będą rozpoznawane. O zachowaniu terminu, o którym wyżej mowa decyduje wpływ oferty do Ośrodka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie GOPS. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Osoba wyłoniona w naborze przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązana jest do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji o osobie) potwierdzające brak skazania.

Osoba do kontaktu: Justyna Adamiak, tel. 95 747 17 39

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.
 2. Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko, tel. 95 747 17 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim,
  c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 5 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych z Administratorem
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych,
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 9. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.