ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych”

 1. Zamawiający.

Gmina Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko, NIP 597 145 69 17, REGON: 003134209,

realizujący wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz.881).

 1. Przedmiot zamówienia:
  2.1. Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla uczniów:
  1. Szkoły Podstawowej w Karsku.
  2. Gminnego Przedszkola w Karsku.
  3. Szkoły Podstawowej w Nowogródku Pomorskim.

  2.2.  Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla osób niesamodzielnych z terenu Gminy Nowogródek Pomorski.
  Zamówienie obejmuje dożywianie dzieci we wskazanych placówkach oświatowych przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku od 01.01.2024 do 31.12.2024 z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki szkolnej, a także dowiezienie gorącego posiłku dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Posiłki: jedno gorące danie.

W planowaniu jadłospisu należy uwzględnić następujące gramatury dań gotowych do wydania :
- ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 200 - 250 g
- sos do porcji obiadowych – 50-100 g
- frytki – 100 – 150 g
- mięso lub ryba (filet) – 130 - 150 g
- gulasz, potrawka – 200 – 250 g
- gulasz mięsno-jarzynowy, potrawka z kurczaka, leczo – 250-350g
- pierogi – 200 – 250 g
- surówki, jarzyny – 130 - 150 g

 1. Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:
  Posiłki dla dzieci muszą spełniać wymagania żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. i art. 52 c ust.6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2022 poz. 2132). Powyższe dotyczy również osób dorosłych, niesamodzielnych, którym dostarczane będą posiłki w  miejscu zamieszkania.
  Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, dowóz ciepłych obiadów do szkół w samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki muszą być urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia) oraz wysokiej jakości. Naczynia, w których będą dowożone posiłki, będą odpowiednio zabezpieczane, myte, wyparzane, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w miejscu przygotowywania posiłków.
  Jadłospis z uwzględnieniem gramatury i wartości kalorycznej będzie układany przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół z wyprzedzeniem 2 – dniowym. Dla osób niesamodzielnych jadłospis będzie dostarczany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Minimalne wartości kaloryczne – posiłek 650 - 900  kcal. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
 2. Godziny dostaw posiłków:
  Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych Szkół.|
  Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do współpracy z Dyrektorami Szkół i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Szacunkowa liczba dożywianych dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach na terenie gminy będzie wynosić   10 uczniów. Szacunkowa liczba osób niesamodzielnych objętych wsparciem – 5-10 / w zależności od potrzeb.
  Zamawiający zastrzega, że podana liczba uczniów korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków.  Liczba dzieci może być weryfikowana z 1 – dniowym wyprzedzeniem.
 4. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie związane z tym szczegóły należy uzgodnić bezpośrednio z dyrektorami szkół. Wykonawca powinien stworzyć  możliwość odpłatnego zakupu posiłków dla pozostałych uczniów w danej szkole.

 5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  a) posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 6. Termin realizacji umowy: dla uczniów od  01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wyłączeniem okresu wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki ustalonych przez poszczególne placówki oświatowe, zaś dla osób niesamodzielnych na bieżąco w dni robocze każdego tygodnia od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu usługi w trakcie trwania umowy.

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek, umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
  „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych”

 9. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferta ( załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2), a także przykładowym 10 – dniowym  jadłospisem z uwzględnieniem gramatury i kaloryczności  należy złożyć do dnia 20.12.2023 r. , do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedziba w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko.

 10. Kryteria oceny: najniższa cena (100% znaczenia),

Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta musi uwzględniać wszystkie wymogi zapytania ofertowego, w tym: gramatura i kaloryczność posiłków.

Otwarcie ofert  i rozstrzygnięcie procedury o udzielenie zamówienia nastąpi  w dniu 20.12.2022 r. w godzinach 14:15 – 15:15. O wyniku postępowania o zamówienie  Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Załącznik 1

Załącznik 2