ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków
do Dziennego Domu Pobytu Senior+ Trzcinna 84
74-304 Nowogródek Pomorski”

 

 1. Zamawiający.
  Gmina Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko, NIP 597 145 69 17, REGON: 003134209,
 1. Przedmiot zamówienia:
  2.1. Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla:
  1. Seniorów, uczestników zajęć Dziennego Domu Pobytu Senior + w Trzcinnej
 1. Posiłki: jedno gorące danie.
  Gramatura posiłków:
  - ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 200 - 250 g
  - sos do porcji obiadowych – 50-100 g
  - frytki – 100 – 150 g
  - mięso lub ryba (filet) – 130 - 150 g
  - gulasz, potrawka – 200 – 250 g
  - gulasz mięsno-jarzynowy, potrawka z kurczaka, leczo – 250-350g
  - pierogi – 200 – 250 g
  - surówki, jarzyny – 130 - 150 g
 1. Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:

       Posiłki dla Seniorów  muszą spełniać wymagania żywienia zbiorowego  osób powyżej 60 roku życia i przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zgodnie z ustawą z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwa żywności i żywienia ( Dz.U. z 2022 poz. 2132)

  Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie
z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia seniorów, zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia.  Dowóz ciepłych obiadów do Dziennego Domu Pobytu Senior+ odbywać się będzie w samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Transport obiadów odbywać się będzie w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki muszą być urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia) oraz wysokiej jakości. Naczynia, w których będą dowożone posiłki, będą odpowiednio zabezpieczane, myte, wyparzane, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w miejscu przygotowywania posiłków.

    Jadłospis z uwzględnieniem gramatury i wartości kalorycznej będzie układany przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Minimalna wartość kaloryczna posiłku to 800 - 900  kcal. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

 1. Godziny dostaw posiłków:
  Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.
  Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do współpracy z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.
 1. Szacunkowa liczba dożywianych Seniorów będzie wynosiła 15 osób.
  Zamawiający zastrzega, że podana liczba Seniorów korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uprawnionych do otrzymywania posiłków Seniorów.  Liczba osób może być weryfikowana z 1 – dniowym wyprzedzeniem.
 1. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie związane z tym szczegóły należy uzgodnić bezpośrednio z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą
  w Karsku.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  a) posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 1. Termin realizacji umowy: od  01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wyłączeniem dni świątecznych, sobót i niedziel.
 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu usługi w trakcie trwania umowy.
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek, umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków
do Dziennego Domu Pobytu Senior+ Trzcinna 84
74-304 Nowogródek Pomorski”

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferta ( załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2), a także przykładowym 10 dniowym  jadłospisem z uwzględnieniem gramatury i kaloryczności należy złożyć do dnia 20.12.2023 r. , do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedziba w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko.
 2. Kryteria oceny: najniższa cena (100% znaczenia),

Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta musi uwzględniać wszystkie wymogi zapytania ofertowego, w tym: gramatura i kaloryczność posiłków.

Otwarcie ofert  i rozstrzygnięcie procedury o udzielenie zamówienia nastąpi  w dniu 20.12.2022 r. w godzinach 14:15 – 15:15.   O wyniku postępowania o zamówienie  Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Załącznik 1

Załącznik 2