Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku informuje, iż będzie realizowany Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą żywnościową w ramach  FEPŻ będą mogły  być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2023, poz.901), i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
1410 zł dla osoby w rodzinie.   

Pomoc żywnościowa będzie udzielana w okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej http://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoczywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl