Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 447, ze zm.)

ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Nowogródku Pomorskim, Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Karsku.

I. Stanowisko pracy:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego 

II. Warunki przystąpienia do naboru 

Do naboru może przystąpić kandydat, który:

 1. Posiada wykształcenie:
  - wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub
  - na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub
  - co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej.
 3. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dzieckiem lub rodziną.

III. Zakres zadań/obowiązków na stanowisku obejmuje, w szczególności

 1. Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w ramach placówki wsparcia dziennego, w tym:
 • prowadzenie bezpiecznych i odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom dzieci zajęć z grupą, w tym zajęć sportowo-ruchowych,
 • prowadzenie zajęć wychowawczych z dzieckiem,
 • pomaganie w odrabianiu lekcji i nauce.
 1. Prowadzenie dziennika zajęć oraz innych dokumentów związanych z pracą z dzieckiem, rodzicami i rodziną dziecka.
 2. Opracowywanie rocznego planu pracy i weryfikowanie go nie rzadziej niż co pół roku.
 3. Współpraca z rodzicami i rodzinami podopiecznych, ze szkołą, do której uczęszcza dziecko, z podmiotami leczniczymi, w razie wystąpienia potrzeby, oraz innymi podmiotami ważnymi w zakresie wsparcia dziecka i rodziny.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie potwierdzające  fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

V. Informacja na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór był niższy niż 6%.

VI. Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy: Placówka Wsparcia Dziennego w Nowogródku Pomorskim, Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Karsku z siedzibą w budynku ZPO w Karsku.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ¼ etatu.
Czas pracy: praca w ramach godzin pracy Placówki – w godzinach popołudniowych, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14:45. do 16:45 (przewidywana możliwość zmian).
Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko, w terminie do 26.10.2022 r., do godziny 15:00. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Nowogródku Pomorskim”.

Oferty, które wpłynęły po terminie lub niekompletne nie będą rozpoznawane. O zachowaniu terminu, o którym wyżej mowa decyduje wpływ oferty do Ośrodka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie GOPS. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Osoba wyłoniona w naborze przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązana jest do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji o osobie) potwierdzające brak skazania.

Osoba do kontaktu: Justyna Adamiak, tel. 95 747 17 39

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowogródku
Pomorskim z siedzibą w Karsku
Justyna Adamiak