Celem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku w szkole.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej
– między innymi w formie posiłku w szkole.

Wnioski o przyznanie pomocy w formie posiłku w szkole należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, tel. 95 747 17 39.

Ponadto informujemy, że rodzice przekraczający kryterium dochodowe mogą korzystać z dożywiania w szkole w sposób odpłatny – informacji udziela szkoła.

Zgodnie z zawartą umową posiłki dostarcza: PHU HORTI S.C. M. Rosa, H. Rosa (Restauracja Karpatia w Trzcinnej)