Flaga Polski oraz Godło

Nazwa zadania:

Program wieloletni „Senior+" na lata 2021-2025

Głównym celem działalności Dziennego Domu „Senior+” jest zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji Seniorów z terenu Gminy Nowogródek Pomorskiz życia społecznego, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego a także poprzez rozwijanie własnych zainteresowań.
W zajęciach Dziennego Domu „Senior+” biorą udział kobiety i mężczyźni, nieaktywni zawodowo, w wieku co najmniej 60 lat.

Placówka działa od stycznia 2020 r.Powstała w budynku byłej szkoły podstawowej.


         Dzienny Dom Pobytu „Senior+” Trzcinnej jest miejscem wspólnych spotkań i  aktywizacji 20 Seniorów. Do dyspozycji Seniorów przeznaczonych jest kilka odpowiednio wyposażonych sal, którymi są:  pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań i jadalni, pomieszczenie klubowe wyposażone w telewizor i komputer, pomieszczenie do odpoczynku, w której będzie prowadzona rehabilitacja.

 

Placówka, Dzienny Dom Pobytu „Senior+” zapewnia osobom starszym pomoc w czynnościach dnia codziennego poprzez:

- usługi socjalne w tym m.in. zapewnienie posiłku a także usługi rehabilitacyjne,

-usługi edukacyjne poprzez warsztaty rękodzielnicze, plastyczne,

- zajęcia kulturalno-oświatowe - koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne

- zwiększenie aktywności ruchowej poprzez spacery, wycieczki, ćwiczenia, taniec,
- a także zajęcia aktywizujące społecznie takie jak np. organizacja Dnia Seniora, współpraca m.in. z Domem Kultury i ze stowarzyszeniami,

- terapię zajęciową poprzez muzykoterapia, treningi umysłu itp.

 

Gmina Nowogródek Pomorski w roku 2019, w ramach modułu I Programu otrzymała 300000 złotych  dotacji na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Trzcinnej.

Koszt zadanie w roku 2019 wyniósł 375 000 złotych.


W roku 2020, w ramach modułu II- zapewnienie funkcjonowania istniejącego Dziennego Domu Pobytu Senior + w Trzcinnej,Gmina Nowogródek Pomorski otrzymała 72000 złotych dotacji.

 Wartość realizacji zadania wyniósł 180000 złotych

 

Podobnie jak w latach ubiegłych,  roku 2021 Gmina Nowogródek Pomorski otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,moduł II -zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu I.

Szacowana całkowita wartość zadania realizowanego w roku 2021 wynosi
171041.50 złotych, w tym szacowana wartość dofinansowania Programu
z budżetu Państwa to  85440.00 złotych

 logo Senior +