Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku uprzejmie informuje, że będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, ma on na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

 

       Pomoc żywnościową w ramach  POPŻ  mogą  być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020, poz.1876) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

  • 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.    

 

 Osoby zainteresowane,  zamieszkujące na terenie Gminy Nowogródek Pomorski prosimy o kontakt z  pracownikami  socjalnymi tutejszego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  pod numerem telefonu 95 747 17 39  lub o kontakt osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko.

 

                                                                                                Dyrektor  GOPS