Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorski z siedziba w Karsku ogłasza nabór
na stanowisko pracy – psycholog

04.01.2021

 1. Wymagania niezbędne:
 • Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • Nieposzlakowana opinia.

 

      2. Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej,
 • Umiejętność stosowania testów/kwestionariuszy przeprowadzania wywiadu psychologicznego
 • Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej,
 • Doświadczenie w pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
 • Wysoki stopień zdolności interpersonalnych
 • Terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.
 • Znajomość przepisów: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
 • Indywidualna praca z dzieckiem w zakresie obszarów zdiagnozowanych jako problemowe,
 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą,
 • Poradnictwo rodzinne, współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie rodziców o postępach i trudnościach, wspieranie rodziców w funkcji wychowawczej oraz wspólne ustalanie kierunku pracy z  dzieckiem
 • Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pracy z dziećmi i młodzieżą oraz sporządzanie diagnoz.
 • Wypełnianie dokumentacji świetlicowej: kart informacyjnych dzieci itp.
 • Współpraca ze szkołami do których uczęszczają dzieci oraz instytucjami wspierającymi rodzinę,
 • Udział w grupach roboczych w ramach procedury Niebieska Karta
 • Podejmowanie działań związanych z przemocą w rodzinie.

Sporządzanie diagnoz psychologicznych klienta.

 • Wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy
 • Praca z osobami uzależnionymi

    4. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kopie lub odpisy świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć:

-  Osobiście w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku ul. Pionierów 15/2 Karsko

-  Przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku  ul. Pionierów 15 /2 74-305 Karsko

     w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko pracy – psycholog ”   do dnia 12.01.2021 r. (decyduje data wpływu do GOPS w Nowogródku Pomorskim).

 1. Warunki zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

- Umowa zlecenie
- 10 godzin w miesiącu

 

 1. Informacje dodatkowe:

1) Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wynosi poniżej 6 %.

3) Oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie,

4) Dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

5) Dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, niezwłocznie po tym terminie, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

6) Dokumenty (oferty) osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane; będą zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

7) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, - II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

8) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie- internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogródki Pomorskim z siedzibą w Karsku