Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje niezależnie od dochodu rodziny raz w roku w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje :

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie)
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Na rok szkolny 2020/2021 wnioski można składać:

- od 01 lipca w formie elektronicznej

- od 01 sierpnia w formie papierowej w siedzibie OPS lub za pośrednictwem poczty