Program przewiduje otrzymanie pomocy finansowej poprzez przyznanie:

  • zasiłku celowego na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku dzieciom przebywającym placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów żywienia),

Beneficjentami końcowymi Programu są:

  • dzieci do 7 roku życia,
  • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osoby znajdujące się w sytuacji: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej formie pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 1051,50 zł, dla rodziny – 792,00 zł na osobę w rodzinie.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. PIONIERÓW 15/2, KARSKO (budynek po starym przedszkolu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!